لیست محصولات
Tri ethyl Amin

تری اتیل آمین

500,000 تومان  
موجود
Hydrazinium Hydroxide

هیدرازینیوم هیدروکسید

500,000 تومان  
موجود
Tin(II)-Chloride-Dihydrate

کلرید قلع (II) دی هیدرات

500,000 تومان  
موجود
1-بوتانول 20 لیتری با گرید Laboratory

1-بوتانول - 20 لیتری - Laboratory

320,000 تومان  
ناموجود
1-بوتانول 10 لیتری با گرید Laboratory

1-بوتانول - 10 لیتری - Laboratory

168,000 تومان  
ناموجود
1-بوتانول 5 لیتری با گرید Laboratory

1-بوتانول - 5 لیتری - Laboratory

92,000 تومان  
ناموجود
1-بوتانول 2/5 لیتری با گرید Laboratory

1-بوتانول - 2/5 لیتری - Laboratory

58,000 تومان  
ناموجود
1-بوتانول 1 لیتری با گرید Laboratory

1-بوتانول - 1 لیتری - Laboratory

28,000 تومان  
ناموجود
تولوئن 20 لیتری با گرید Laboratory

تولوئن - 20 لیتری - Laboratory

360,000 تومان  
ناموجود
تولوئن 10 لیتری با گرید Laboratory

تولوئن - 10 لیتری - Laboratory

200,000 تومان  
ناموجود
تولوئن 5 لیتری با گرید Laboratory

تولوئن - 5 لیتری - Laboratory

110,000 تومان  
ناموجود
تولوئن 2/5 لیتری با گرید Laboratory

تولوئن - 2/5 لیتری - Laboratory

66,000 تومان  
ناموجود
تولوئن 1 لیتری با گرید Laboratory

تولوئن - 1 لیتری - Laboratory

31,000 تومان  
ناموجود
ان هگزان 20 لیتری با گرید Laboratory

ان هگزان - 20 لیتری - Laboratory

380,000 تومان  
ناموجود
ان هگزان 10 لیتری با گرید Laboratory

ان هگزان - 10 لیتری - Laboratory

200,000 تومان  
ناموجود
ان هگزان 5 لیتری با گرید Laboratory

ان هگزان - 5 لیتری - Laboratory

110,000 تومان  
ناموجود
ان هگزان 2/5 لیتری با گرید Laboratory

ان هگزان - 2/5 لیتری - Laboratory

68,000 تومان  
ناموجود
ان هگزان 1 لیتری با گرید Laboratory

ان هگزان - 1 لیتری - Laboratory

32,000 تومان  
ناموجود
پترولیوم اتر 20 لیتری با گرید Laboratory

پترولیوم اتر - 20 لیتری - Laboratory

380,000 تومان  
ناموجود
پترولیوم اتر 10 لیتری با گرید Laboratory

پترولیوم اتر - 10 لیتری - Laboratory

200,000 تومان  
ناموجود
پترولیوم اتر 5 لیتری با گرید Laboratory

پترولیوم اتر - 5 لیتری - Laboratory

110,000 تومان  
ناموجود
پترولیوم اتر 2/5 لیتری با گرید Laboratory

پترولیوم اتر - 2/5 لیتری - Laboratory

68,000 تومان  
ناموجود
پترولیوم اتر 1 لیتری با گرید Laboratory

پترولیوم اتر - 1 لیتری - Laboratory

32,000 تومان  
ناموجود
دی کلرو متان 20 لیتری با گرید Laboratory

دی کلرو متان - 20 لیتری - Laboratory

350,000 تومان  
ناموجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود