لیست محصولات
Methy Orange

متیل اورانژ

500,000 تومان  
موجود
متيل رد 50 گرمی با گرید Indicator

متیل رد - 50 گرم - Indicator

85,000 تومان  
ناموجود
متيل رد 25 گرمی با گرید Indicator

متیل رد - 25 گرم - Indicator

50,000 تومان  
ناموجود
متیلن رد 10 گرمی با گرید Indicator

متیلن رد - 10 گرمی - Indicator

25,000 تومان  
ناموجود
متيلن بلو 50 گرمی با گرید Indicator

متیلن بلو - 50 گرمی - Indicator

75,000 تومان  
ناموجود
متيلن بلو 25 گرمی با گرید Indicator

متیلن بلو - 25 گرمی - Indicator

45,000 تومان  
ناموجود
متيلن بلو 10 گرمی با گرید Indicator

متیلن بلو - 10 گرمی - Indicator

20,000 تومان  
ناموجود
متیل اورنژ 50 گرمی با گرید Indicator

متیل اورانژ - 50 گرمی - Indicator

75,000 تومان  
ناموجود
متيل اورنژ 25 گرمی با گرید Indicator

متیل اورانژ - 25 گرمی - Indicator

45,000 تومان  
ناموجود
متيل اورنژ 10 گرمی با گرید Indicator

متیل اورانژ - 10 گرمی - Indicator

20,000 تومان  
ناموجود
فنل فتالئين 50 گرمی با گرید Indicator

فنل فتالئين - 50 گرمی - Indicator

75,000 تومان  
ناموجود
فنل فتالئين 25 گرمی با گرید Indicator

فنل فتالئين - 25 گرمی - Indicator

45,000 تومان  
ناموجود
فنل فتالئين 10 گرمی با گرید Indicator

فنل فتالئين - 10 گرمی - Indicator

20,000 تومان  
ناموجود
برومو فنل بلو 50 گرمی با گرید Indicator

برومو فنل بلو - 50 گرمی - Indicator

125,000 تومان  
ناموجود
برومو فنل بلو 25 گرمی با گرید Indicator

برومو فنل بلو - 25 گرمی - Indicator

70,000 تومان  
ناموجود
برومو فنل بلو 10 گرمی با گرید Indicator

برومو فنل بلو - 10 گرمی - Indicator

30,000 تومان  
ناموجود
برومو تيمول بلو 50 گرمی با گرید Indicator

برومو تيمول بلو - 50 گرمی - Indicator

135,000 تومان  
ناموجود
برومو تيمول بلو 25 گرمی با گرید Indicator

برومو تيمول بلو - 25 گرمی - Indicator

75,000 تومان  
ناموجود
برومو تيمول بلو 10 گرمی با گرید Indicator

برومو تيمول بلو - 10 گرمی - Indicator

35,000 تومان  
ناموجود
اورنج جی 50 گرمی با گرید Indicator

اورنج جی - 50 گرمی - Indicator

85,000 تومان  
ناموجود
اورنج جی 25 گرمی با گرید Indicator

اورنج جی - 25 گرمی - Indicator

50,000 تومان  
ناموجود
اورنج جی 10 گرمی با گرید Indicator

اورنج جی - 10 گرمی - Indicator

25,000 تومان  
ناموجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود